Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei la nivel national sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi este formată din totalitatea membrilor AsociaţieiConsiliul Director este format din:

 • Director tineret Uniunea Romana a AZS
 • Presedinte
 • Secretar

Consiliul naţional este format din membri comitetului naţional la care se adaugă câte un delegat din fiecare filială care nu este reprezentată în comitetul naţional. Acest reprezentant este desemnat de fiecare filială în parte.

Consiliul naţional se întruneşte atunci când trebuie luate decizii importante; în felul acesta pot fi luate în consideraţie punctele de vedere şi situaţiile specifice din fiecare filială locală.

Membrii Consiliului Director pot fi realeşi.

Consiliu Director are următoarele atribuţii:

 • Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale
 • Prezintă Adunării Generale raportul de activităţi pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Prezintă Adunării Generale proiectul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul proiectelor Asociaţiei
 • Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei
 • Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei
 • Face propuneri cu privire la primirea şi excluderea de membrii
 • Stabileşte strategia şi mijloacele de atingere a obiectivelor Asociaţiei
 • Propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei Regulamentul de ordine interioară al Asociaţiei
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Adunarea Generală sau pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor Asociaţiei

Organele de conducere, administrare si control la nivel de filiala locala sunt:

 • Adunarea Generală
 • Comitetul de Conducere al Filialei AMiCUS
 • Cenzorul

Componenţa Comitetului de Conducere al Filialei AMiCUS

 • Preşedinte
 • Secretar
 • Director economic
 • Departamentul Relaţii Publice Biroul de presă Imagine (marketing)
 • Departamentul Cultural Închinare Litere Arte Conservator
 • Departamentul Social Medicina Psihologie/ Asistenta Socială/ Filozofie, Mediu (protecţia mediului)
 • Departamentul de Activităţi Recreative tabere şi concursuri sportive
 • Departamentul de coordonare (alcătuire) a proiectelor
 • Capelanul

În filialele mai mici membrii comitetului pot avea cumul de funcţii. În comitetul filialei pot fi aleşi şi dintre membri seniori (exceptând preşedintele şi secretar) dar nu în proporţie mai mare de 20% din membrii comitetului. Se recomandă filialelor care îşi desfăşoară activitatea într-o biserică locală să invite la unele dintre şedinţele comitetului şi pe dirigintele de tineret.

1. Membru de drept.

Statutul de membru de drept al Asociaţiei AMiCUS îl pot obţine studenţii (facultate, colegiu sau şcoală postliceală publică) care sunt membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi care îşi exprimă dorinţa de a face parte din AMiCUS printr-o cerere scrisă.

2. Membri asociaţi

Statutul de membru asociat în AMiCUS îl pot obţine studenţii (facultate, colegiu sau şcoală postliceală publică) care nu sunt membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi care îşi exprimă dorinţa de a face parte din AMiCUS printr-o cerere scrisă. Membri asociaţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi membri de drept, cu excepţia dreptului de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei.

3. Membri seniori

Sunt profesorii sau alţi angajaţi ai sistemului de învăţământ universitar, membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şapte, care îşi exprimă dorinţa de a face parte din AMiCUS depunând o cerere scrisă. De asemenea, membri de drept care au terminat facultatea şi care îşi exprimă dorinţa de a rămâne membri AMiCUS pot face o cerere pentru a deveni membri seniori. Această cerere va fi discutată în comitetul filialei locale. La propunere acestuia, adunarea generală se va pronunţa prin vot. Procesul se reia anual. În cazul mutării într-o altă localitate, în urma recomandării filialei de care au aparţinut pot deveni membri seniori în noua filială dacă acest lucru confirmat prin votul membrilor de drept de acolo. Membri seniori au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi membri de drept însă, în comitet nu pot fi reprezentaţi într-un procent mai mare de 20% din componenţa acestuia.

4. Membri onorifici

Acest statut se oferă personalităţilor şi foştilor studenţi care au contribuţii importante în slujba asociaţiei în urma hotărârii Adunării Generale. Membri onorifici sunt cei pe care studenţii îi consideră potriviţi pentru a reprezenta asociaţia.